ribehead.png
Aktuellt Välkommen Samfälligheten Kalendarium Husen Området Bilder & Historia Länkar
Ägarbyte/Ägarförändring Föreningen Styrelsen Avgift   TV  . Bredband Förmåner Arkiv & Blanketter

Samfällighetsavgift

Fördelningen av samfällighetens kostnader regleras av ett anläggningsbeslut i en lantmäteriförrättning. 

 

Samfällighetsavgiften består av två delar:

  1. Den egentliga samfällighetsavgiften, som ska täcka kostnaderna för drift och underhåll av våra gemensamma anläggningar, abonnemangsavgifter för värme och vatten samt lagstadgad avsättning för framtida underhåll. Denna del är lika för alla fastigheter.
  2. Preliminära avgifter för vatten och värmeförbrukning.
  3. Preliminära avgifter för de som har laddstation.

Samfälligheten köper värme och vatten gemensamt i undercentralen. Kostnaden för förbrukningen fördelas sedan vidare enligt de mätare som finns i varje hus.

 

Den preliminära debiteringen har lagts så att flertalet får igen pengar vid avräkningen. Mätaravläsning sker vid månadsskiftet augusti – september. Avräkningen sker vanligen under november då alla får en slutrapport. Eventuell fyllnadsinbetalning alternativt återbetalning regleras vid kommande samfällighetsavgifter.

Man kan genom att spara på värme och vatten i hög grad påverka sina boendekostnader.

Variationerna i förbrukning är stora. Det kan skilja flera tusen kronor per år mellan små och stora förbrukare.

 

Inbetalning av samfällighetsavgift
och preliminär förbrukningsavgift

Avgiften betalas månadsvis i förskott. Förfallodagar är sista bankdag i varje månad.

Förtryckta inbetalningskort skickas ut till varje hushåll från Redisa med påförd aviseringskostnad om 50 kr per aviseringstillfälle. Samfällighetsavgiften kan också betalas med att skicka in er e-postadress till medlem@redisa.se varav utan aviseringskostnad.

Vill du i fortsättningen betala med autogiro måste du kontakta din bank. Först när ansökan är gjord och behandlad av banken kan vi hantera din avisering via autogiro.

Eftersom Redisa inte får information från banken när autogirot är registrerat behöver du meddela oss när det är klart. Det gör du enklast via e-postadressen medlem@redisa.se

Vid försenad inbetalning. Avgifter som inte betalats i tid debiteras en påminelseavgift.  Nu har Redisa rutin med påminelseavgift där inbetalningen har inte betals in, denna inbetalning kommer därefter då gå till automatiskt till inkasso.

Vid frågor angående betalningsavier var god kontakta Redisa.

010-491 02 73

Uppge Ribe Samfällighet i telefon så vet handläggare vilken förening det rör sig om.

Det går också bra att mejla till Redisa medlem@redisa.se 

Ägarbyte

När du säljer ditt hus, måste du meddela styrelsen följande uppgifter:

  • namnuppgifter med personnummer på den/de nya ägaren/ägarna samt
  • tillträdesdag

Detta är viktigt för att namnändringen ska bli införd i debiteringsregistret och medlemsförteckningen. Du kan meddela namnuppgifterna via e-post till styrelsen@ribegatan.se eller via brev till Ribe Samfällighetsförening, Ribegatan 77, 16445 Kista.

Samfällighetsavgifterna följer med fastigheten. Detta innebär, att man som ny husägare, ansvarar för tidigare ägares eventuella obetalda avgifter.

Ribe Samfällighetsförening, Ribegatan 77, 164 45 Kista, E-post: styrelsen[kanelbulle]ribegatan.se

Uppdaterad: 2024-06-19. Copyright 2007 Ribe Samfällighetsförening.