ribehead.png
Aktuellt Välkommen Samfälligheten Kalendarium Husen Området Bilder & Historia Länkar
Indelning Karta Skötsel Fordon i området Avfall Tvättstugor & träfflokaler Grannsamverkan Snöröjning

Skötsel av samfällighetens anläggningar

Styrelsen ansvarar för drift och underhåll av samfällighetens anläggningar tillsammans med alla boende. Varje år anordnas två städdagar, en på våren och en på hösten då alla fastighetsägare är ansvariga för att delta i städningen av våra grönytor, gångvägar, garageplatser samt kontroll av krypgrunder.

I samband med städdagarna finns containers uppställda i området avsedda för trädgårdsavfall från de gemensamma ytorna som ägs av samfälligheten.

 

Vägar

Samfälligheten omfattar cirka 1,3 km gång- och cykelvägar med 60 lyktstolpar.

 

För snöröjning och sandning av våra kvartersvägar anlitar styrelsen en entreprenör. Skottning och sandning av trapporna vid Ribegatan 9-11 och Ribegatan 43-45 sköts dock av boende enligt upprättat schema som delas ut av områdesansvarig. För övrig renhållning svarar medlemmarna.

Själva huvudgatan Ribegatan (som delar av område 1 och 2 från område 3) ingår ej i samfälligheten. För drift och underhåll av den svarar kommunen.

 

Ledningar 

  • Värme- och vattenledningar från undercentralen till och med mätarna i husen.
  • Avloppsledningar från varje hus till gränsen för vårt kvarter. Ledningarna är i huvudsak lagda i kryputrymme under husen och i mark på de korta sträckorna mellan husen.
  • Elledningarna ägs av Fortum med undantag för de elledningar som betjänar gångvägarnas ytterbelysning.

 

Undercentral för värme och vatten

Centralen ligger i garaget Ribegatan 109. Här finns värmeväxlare, pumpar, reglerutrustning, mätare m.m för vårt gemensamma behov. Centralen ägs och drivs av samfälligheten.

För årlig översyn anlitas entreprenör. Regelbunden tillsyn sköts av samfälligheten.

 

Planteringar och grönytor               

Inom området finns många mindre planteringar och gräsytor som sköts av medlemmarna.

Styrelsen ser gärna att boende vårdar närliggande planteringar fortlöpande.

 

Lekplatser

Vi har sex anlagda lekplatser (tre större och tre med enbart sandlåda) inom området där framförallt våra barnfamiljer svarar för underhållet.

 

Förråd        

Varje fastighet disponerar ett kallförråd som ägs av samfälligheten, men som skall underhållas av respektive fastighetsägare. Kontakta din områdesansvarige när det gäller inköp av virke, färg m.m för renovering av kallförrådet som ska bekostas av samfälligheten.

Ribe Samfällighetsförening, Ribegatan 77, 164 45 Kista, E-post: styrelsen[kanelbulle]ribegatan.se

Uppdaterad: 2024-01-29. Copyright 2007 Ribe Samfällighetsförening.