ribehead.png
Aktuellt Välkommen Samfälligheten Kalendarium Husen Området Bilder & Historia Länkar
Indelning Karta Skötsel Fordon i området Avfall Tvättstugor & träfflokaler Grannsamverkan Snöröjning
 

Information angående snöröjningen inom samfälligheten.

 

Snöröjning - vad gäller?

Alla vägar inom Ribe samfällighetsförening snöröjs på samfällighetens uppdrag av Raines Maskin & Entreprenad som är föreningens entreprenör för snöröjning.

Snöröjning av Ribegatan från Jyllansdgatan till vändplanen längst upp på gatan sköts av Stockholms Gatukontor och deras entreprenörer.

Vid hårt vinterväder måste Ni dock räkna med att snöhinder kan förekomma.

  • Föreningen betalar för den tid som arbete utförs, vilket innebär att snörika vintrar kostar snöröjningen mer än snöfattiga vintrar.

  • Snöröjning samt halkbekämpning kommer att utföras vid 5-10 cm snö - Ej under pågående snöfall.

  • Halkbekämpning utförs vid behov av Raines eller efter beställning från föreningen.

  • Detta skall dock främst ses som en hjälp för fastighetsägaren och kan innebära att vi ändå måste utföra viss kompletterande snöröjning och sandning själva.

  • Glöm inte att röja snö framför entrén och vid bodarna.

 

Tänk på

Vi bor i ett tätexploaterat område med begränsad framkomlighet för maskiner och med ytterst små möjligheter att lämpa undan snömassor. Detta innebär att det alltid efter maskinröjning kommer att finnas kvar snösträngar och smärre snöhögar som kan upplevas försvåra framkomligheten. Boendeformen samfällighet innebär inte bara rättigheter utan också skyldigheter att deltaga, undantaget de som av hälsoskäl inte kan, i områdets skötsel. Boende förväntas bidra med såväl kompletterande snöröjning som kompletterande sandning om så behövs. Sandlådor finns utplacerade på strategiska ställen i området just för detta ändamål.


Som nämnts renhålls Ribegatan och gångbanan parallellt med denna av Stockholms Gatukontorets entreprenör. Det är oundvikligt att det i samband med röjning av gatan och gångbanan bildas snösträngar vid infarter till området och garagen. Vid vissa tillfällen kan det även här krävas att den enskilde trafikanten fysiskt agerar genom att ta ett tag med snöskyffeln som man naturligtvis har i sin vinterutrustade bil. Denna motion är dessutom gratis och bidrar till bättre hälsa.

På alla ställen i staden där man parkerar utefter en gata löper man alltid risk att bli inplogad bakom en snösträng. Även där förväntas man själv agera.


Faktorer som avgör start av snöröjning

  • Mängden nedfallen snö

  • När man beräknar att det skall sluta snöa (SMHI prognos)

  • Snötyngden

  • Släng upp snön på era tomter eller där traktorn har kört upp snön på allmänna ytor på ett sådant sätt att gatan inte blir smalare.

  • Tänk på framkomligheten när du själv röjer.


Föreningens kontaktperson för snöröjningen är Josif Oplopiadis i styrelsen.

Mailkontakt : styrelsen@ribegatan.se

Ribe Samfällighetsförening, Ribegatan 77, 164 45 Kista, E-post: styrelsen[kanelbulle]ribegatan.se

Uppdaterad: 2024-01-29. Copyright 2007 Ribe Samfällighetsförening.