ribehead.png
Aktuellt Välkommen Samfälligheten Kalendarium Husen Området Bilder & Historia Länkar
Ägarbyte/Ägarförändring Föreningen Styrelsen Avgift   TV  . Bredband Förmåner Arkiv & Blanketter
Stadgar Anläggningar Styrelseprotokoll Stämmoprotokoll NyhetsbrevetRibeInfo Bygglov

Vår gemensamhetsanläggning består av följande anläggningar inom kvarteret Ribe:

 

Vägar inkl. skyltar, lekplatser med redskap och anordningar, se ritningar M101, M121, M131, M151, M161, M181, M191.

 

Trädgårdsanläggningar med träd, busk- och gräsplanteringar, terrängtrappor, se ritning M151.

Parkeringsdäck, abonnentcentral med tillhörande anordningar, se ritningar H230-233, HV230, HV232, HV424, HV508, HE421, HE422.

 

Hobbylokaler och tvättlokaler med tillhörande anordningar, se ritningar H217, HV420-422, HV506, HE 420.

 

Bodar med tillhörande anordningar.

 

Distributionsledningar för kallvatten inkl. ventiler m.m. från det allmänna vattenledningsnätets förbindelsepunkt till och med vattenmätare i respektive hus.

Ledningarnas huvudsakliga lägen framgår av ritning MV101, där ledningarna är betecknade med KV1 och KV2.

 

Distributionsledningar för spillvatten inkl. brunnar m.m. från anslutningar till det allmänna avloppsledningsnätet vid kvartersgräns till renslucka för avgrening i krypgrund för varje småhus.
Ledningarnas huvudsakliga lägen framgår av ritning MV101, där ledningarna är betecknade med S1, S2 och S3.

 

Distributionsledningar för dagvatten inkl. dräneringsledningar, brunnar m.m. från anslutning till det allmänna dagvattennätet fram till stuprörsanslutning vid markytan för respektive småhus samt till och med dagvattenbrunnar.
Ledningarnas huvudsakliga lägen framgår av ritning MV101, där ledningarna är betecknade med R1, R2 och R3 samt D1 och D2.

 

Distributionsledningar för värme från huvudavstängningsventiler i abonnentcentral till och med mätanordningar i respektive hus.

Ledningarnas huvudsakliga lägen framgår av ritning MV121, där ledningarna är betecknade med VS.

 

Distributionsledningar för varmvatten från huvudavstängningsventiler i abonnentcentral till och med varmvattenmätare i respektive hus.
Ledningarnas huvudsakliga lägen framgår av ritning MV121, där ledningarna är betecknade med VV och VVC.

 

Distributionsledningar för el inkl. huvudcentraler med efterföljande undercentraler, belysningsstolpar, fundament, armaturer m.m. från kvartersgräns till vägar, gränser, parkeringsdäck, centralantenn, lekplatser, hobbylokal och tvättstuga, abonnentcentral för fjärrvärme samt mätarskåp i respektive småhus.
Ledningarnas huvudsakliga lägen framgår av ritning ME101.

 

Centralantennledningar inkl. mast, förstärkningscentral m.m. till antenndosa i respektive husgrund.
Ledningarnas huvudsakliga lägen framgår av ritning ME121.

 

Anläggningens huvudsakliga läge, omfattning och beskaffenhet framgår av karta aktbilaga KA, beskrivning aktbilaga C samt ritningar aktbilaga C1-C32.

Ribe Samfällighetsförening, Ribegatan 77, 164 45 Kista, E-post: styrelsen[kanelbulle]ribegatan.se

Uppdaterad: 2023-08-20. Copyright 2007 Ribe Samfällighetsförening.