ribehead.png
Aktuellt Välkommen Samfälligheten Kalendarium Husen Området Bilder & Historia Länkar
Ägarbyte/Ägarförändring Föreningen Styrelsen Avgift  TV . Bredband Förmåner Arkiv & Blanketter
Stadgar Anläggningar Styrelseprotokoll Stämmoprotokoll NyhetsbrevetRibeInfo Bygglov

Avskrift 2007-01-08 av stadgar

 

Ribe samfällighetsförening

Stadgar
(Sammanträdesdatum: 1981-10-19. Beviljade av länsstyrelsen 1982-01-25.)

 

 

 

§ 1 Firma

Föreningens firma är Ribe Samfällighetsförening.

 

§ 2 Samfälligheter

Föreningen förvaltar anläggningssamfällighet för friytor, ledningar, tvättlokal, m.m. tillkommen genom anläggningsbeslut 1981-10-19 (dnr 831-5-81).

 

§ 3 Grunderna för förvaltningen

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestäms om dess ändamål.

 

§ 4 Medlem

Medlem i föreningen är ägare till fastighet som har del i samfällighet upptagen under § 2.

 

§ 5 Styrelse, säte, sammansättning

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Stockholms kommun. Styrelsen skall bestå av minst 5 ledamöter och minst 5 suppleanter.

 

§ 6 Styrelse, val.

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattid för ledamot är 2 år och för suppleant 2 år. Första gången val äger rum skall halva antalet ledamöter väljas på endast ett år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

 

§ 7 Styrelse, kallelse till sammanträde, föredragningslista

Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillställas ordinarie ledamöter minst 8 dagar före sammanträdet. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.

 

§ 8 Styrelse, beslutförhet, protokoll

Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträds av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelsens ledamöter är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av  ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

 

§ 9 Styrelsens förvaltning.

Styrelsen skall:

 1. förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar.
 2. föra redovisning över föreningens räkenskaper.
 3. föra förteckning över delägande fastigheter, dess andelstal och ägare.
 4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens  verksamhet och ekonomi.
 5. om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren.
 6. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

§ 10 Revision

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 2 suppleanter.
Revisionsberättelsen skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

 

§ 11 Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1/9 - 31/8.

 

§ 11A

Styrelsen skall vid årsstämman framlägga en underhålls- och förnyelseplan.

Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas medel enligt av årsstämman godkänd underhålls- och förnyelseplan, dock minst 1 kr/månad och medlem.

I den årliga utgifts- och inkomststaten skall redovisas de belopp som går till fondavsättningen liksom att fondens status anges.

 

§ 12 Föreningsstämma

Ordinarie stämma skall årligen hållas under november-december månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma.

Om stämman skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutande räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

 

 

§ 13 Kallelse till stämma

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom skriftlig  kallelse.
Kallelseåtgärd skall vidtas senast 14 dagar före sammanträdet.
I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 12 angivna handlingar finns tillgängliga.
Andra meddelande skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom anslag på anslagstavlor i hobby-tvättlokaler.

 

§ 14 Motioner

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under september månad.
Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

 

§ 15 Dagordning vid ordinarie stämma

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande för stämman
 2. val av två justeringsmän
 3. styrelsens och revisorernas berättelse
 4. ansvarsfrihet för styrelsen
 5. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 6. ersättning till styrelsen och revisorerna
 7. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 8. val av styrelse och styrelseordförande
 9. val av revisorer
 10. fråga om val av valberedning
 11. övriga frågor
 12. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

§ 16 Disposition av avkastning

Fördelning av överskott skall ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten(erna).


§ 17 Stämmobeslut

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.
Ifråga om omröstning m.m. gäller 48, 49, 51 och 52 §§ lagen om förvaltning av samfälligheter.
När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud, m.m. som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.
Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

 

§ 19 Protokollsjustering, tillgänglighållande

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum ovan.

 


Följande ändringar/tillägg har skett:

 

Stadgeändring (tillägg) § 11A

Se prot. 1990-12-08

Reg. 1991-02-08

 

Stadgeändring § 12

Se prot.1989-11-23

Reg. 1980-02-15

 

Ribe Samfällighetsförening, Ribegatan 77, 164 45 Kista, E-post: styrelsen[kanelbulle]ribegatan.se

Uppdaterad: 2022-08-22. Copyright 2007 Ribe Samfällighetsförening.